Algemene gebruiksvoorwaarden

Print page

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen. Gebruik deze website uitsluitend indien u deze voorwaarden accepteert. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door 2022 Environmental Science FR SAS (hierna ENVU genoemd). Wij behouden ons het recht voor om deze website stop te zetten of om deze website, de Algemene gebruiksvoorwaarden, de Algemene voorwaarden en de Voorwaarden voor verkoop en levering gedeeltelijk of volledig te wijzigen. Wij kunnen deze wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aanbrengen. Wij verzoeken u derhalve om bij uw volgende bezoek de voorwaarden opnieuw te bekijken, zodat u nota kunt nemen van eventuele wijzigingen. 

Afstand van gebruik en genot 
Alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van ENVU. Alle toelatingen tot gebruik worden verleend op voorwaarde dat het copyrightbericht op alle kopieën is aangebracht, dat deze informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, dat zij niet voor commerciële doeleinden worden benut, dat de informatie op geen enkele wijze worden gewijzigd en dat de afbeeldingen op de website uitsluitend met de begeleidende tekst worden gebruikt. 

Alle in hoofdletters of op andere wijze aangebrachte productnamen op deze website zijn handelsmerken van ENVU, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, licentiegevers of joint venture partners. Elk niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van deze handelsmerken of andere informatie is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wetten op het auteursrecht, de wetten inzake merkenrecht of andere industriële eigendomsrechten. 

Beperkte aansprakelijkheid 
ENVU heeft de gedetailleerde informatie op deze website met zorg naar beste weten en op professionele wijze samengesteld aan de hand van interne en externe bronnen. Wij doen ons best om deze informatie continu verder uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel ENVU en zijn producten en diensten voor te stellen. Dit houdt echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, inzake de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website. U dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie niet langer up to date is. Wij raden derhalve aan om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u ze in welke vorm dan ook gebruikt. Het op deze website gegeven advies ontheft u niet van de verplichting om dit advies zelf te verifiëren - vooral inzake onze veiligheidsinformatiebladen en technische specificaties - en ook inzake onze producten en de mate waarin deze geschikt zijn voor het beoogde procédé en doel. Mocht u advies of aanwijzingen nodig hebben betreffende onze producten of diensten, neem u dan direct contact met ons op. De gebruikers van deze website verklaren dat zij op eigen risico toegang verkrijgen tot de website en de inhoud daarvan. Noch ENVU, noch de derden die betrokken waren bij het schrijven, de productie of de transmissie van deze website zijn aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die op deze website is verstrekt. 

Websites van derdenverkopers/koppelingen 
Deze website bevat koppelingen/verwijzingen naar websites van derden. Dit betekent niet dat ENVU de inhoud van deze websites goedkeurt. ENVU aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites of voor schade of nadeel die voortvloeit uit het gebruikt van die inhoud, in welke vorm dan ook. Koppelingen naar andere websites worden uitsluitend verleend voor het gemak van onze bezoekers. Toegang tot die websites is op risico van de gebruiker.

Door u verschafte informatie 
De gebruiker van deze website draagt volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de informatie die hij/zij naar ENVU zendt, en staat er tevens voor in dat daarbij geen rechten van derden worden geschonden. De gebruiker verleent ENVU toestemming om deze informatie op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden of andere gespecificeerde bedrijfsdoeleinden, behalve indien de informatie persoonlijke gegevens bevat die meer inhouden dan hoofdgegevens of gebruiksgegevens. Envu is meer bepaald gerechtigd de inhoud van dergelijke berichten, inclusief ideeën, uitvindingen, blauwdrukken, technieken en deskundigheid die erin zijn vervat voor allerhande doeleinden te gebruiken, zoals de ontwikkeling, de productie en/of marketing van producten of diensten, en om die informatie zonder enige beperking te reproduceren en aan derden ter beschikking te stellen. 

Internationale gebruikers 
Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en bijgewerkt door ENVU te Brussel, België. De website is uitsluitend bestemd voor gebruik in België. ENVU verleent geen enkele garantie dat de op deze website vermelde informatie ook juist is voor plaatsen buiten België en, in het bijzonder, dat de producten en diensten daar in dezelfde vorm, in dezelfde mate of onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zullen zijn. Indien u zich buiten België bevindt en toegang tot deze website hebt verkregen of van buiten België gegevens hebt gedownload, mag u niet vergeten dat het tot uw verantwoordelijkheid behoort om de plaatselijke wetgeving na te leven. 

De verpakking, verpakkingsgrootte, letters en markeringen van de producten die op deze website zijn vermeld, kunnen van land tot land verschillen. 

In de Verenigde Staten worden de activiteiten van de Envu Group uitgevoerd door de Envu Corporation. Klanten uit de Verenigde Staten wordt verzocht met een van deze bedrijven contact op te nemen. (In the USA the business of the Envu Group is conducted by Envu Corporation. Customers in the USA are requested to addrss to one of these entities.)

Verkoop van Envu Producten 
Onze producten worden verkocht overeenkomstig de geldende versie van onze algemene voorwaarden voor verkoop en levering.